Colofon 2012

5) Colofon:

De stichting draagt de naam: ‘Stichting Oasebos’.

Zij heeft haar zetel in Wageningen.

Correspondentieadres: Lijnbaanstraat 97, 6541 AL Nijmegen

De stichting is opgericht op 30 juni 2004 voor onbepaalde tijd.

Doel van de stichting:

A. De bescherming van natuur in Latijns Amerika, in het bijzonder door aankoop van gronden in Latijns Amerika om deze te behouden en te beheren als permanente natuurreservaten.

B. Het veiligstellen van natuur op plaatsen waar reservaatvorming noodzakelijk en haalbaar is, in het bijzonder daar waar er een concrete bedreiging is voor bijzondere natuurwaarden.

C. Het opzetten van officiële en gelegaliseerde natuurreservaten volgens de in het land van aankoop geldende regels.

D. Het beschermen, handhaven en zo mogelijk doen uitbreiden van soorten die met uitsterven bedreigd zijn, alsmede bijzondere natuurwaarden en biodiversiteit in het algemeen.

E. Het aankopen van gronden in grote aaneengesloten gebieden of aansluitend op reeds bestaande reservaatgebieden, daarmee verbonden door ecologische corridors, zodat bijvoorbeeld ook soorten die specifieke eisen aan leefgebieden stellen beschermd kunnen worden.

F. De promotie van de bewustwording voor natuurbescherming op alle mogelijke manieren, in Nederland en op de plaatsen waar Oasebos land in eigendom heeft.

G. Het mogelijk maken van ecotoerisme op beperkte schaal in de gebieden van Oasebos waarbij het duurzaam voortbestaan van bedreigde soorten maatgevend is. Toegang tot de gebieden vindt plaats in overleg met de beheerder en kan geweigerd worden.

H. Onderzoek in de terreinen van Oasebos voor zover deze onderzoeken passen binnen de overige doelstellingen van Oasebos of bijdragen aan de doelstelling.

I. Oasebos kan gebouwen, bebording en dergelijke plaatsen in haar terreinen voor zover dit inpasbaar is in een stringente natuurbescherming en geen commerciële doelen dient.

J. Het aangaan van samenwerkingsverbanden, overeenkomsten, akkoorden of anderszins met andere organisaties, bedrijven of natuurlijke personen als deze bijdragen aan de doelstellingen van Oasebos.

K. Het aansturen van operaties die tot de realisatie van haar doelen leiden. Operationele activiteiten in het buitenland kunnen worden uitgevoerd door afzonderlijke rechtspersonen.

L. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Bestuursleden van de stichting:

Voorzitter: Vacant

Secretaris: Imke Nabben

Penningmeester: Emanuel da Costa

Bestuurslid: Marina Karsten

Bestuurslid: Emmy Herwijnen

Wettelijk vertegenwoordiger in Costa Rica: Jit Coers