Balans 2011

Per 31 december 2011

(na voorgestelde verwerking saldo)

Bedragen in Euro’s 31 december 2011 31 december 2010
Vaste activa
Terreinen
El Salto 13.661 13.661
Copalchi 76.160 76.160
El Cerrito 75.165 75.165
 Tabellijn  Tabellijn
164.986 164.986
Vlottende activa
Not. vastgelegde donaties 830 850
Te ontvangen donaties 1.500 1.887
Te ontvangen rente 808 539
 Tabellijn  Tabellijn
3.138 3.276
Liquide middelen 63.115 50.848
 Tabellijn  Tabellijn
Totaal activa 231.239 219.110
 Tabellijn2  Tabellijn2
Passiva
Reserves en fondsen
Vrij besteedbaar vermogen
- Stichtingskapitaal
- Algemene reserve 4.163 4.163
Vastgelegd vermogen
- Bestemmingsreserve 57.747 48.890
- Bestemmingsfonds 94.915 90.953
 Tabellijn  Tabellijn
156.825 144.006
Kortlopende schulden
Crediteuren 275
Bankier 46 47
Overige schulden 74.093 75.057
 Tabellijn  Tabellijn
74.414 75.104
 Tabellijn  Tabellijn
Totaal passiva 231.239 219.110
 Tabellijn2  Tabellijn2