Inleiding van de penningmeester

Exploitatie 2011 Exploitatie 2010
Euro’s Euro’s
Som der baten 17.701 21.702
Lasten ten behoeve van de doelstelling 4.717 8.643
Algemene lasten 4.127 4.169
Som der lasten 8.844 12.812
Saldo 8.857 8.890
Algemene lasten als percentage van:    
- Som der baten 23,3% 19,2%
- Lasten t.b.v. de doelstelling 87,5% 48,2%

Baten

De baten zijn in 2011 met € 17.701 achtergebleven ten opzichte van het boekjaar ervoor (€ 21.702). Dit komt voornamelijk door een daling in het aantal verkochte participaties van 11 naar 3,5 hectare. Vermoedelijk is dit vooral te wijten aan de economisch matige tijden. Mogelijk is ook dat het langdurige aankoopproces van ons nieuwste gebied “El Cerríto” de aantrekkingskracht van Oasebos niet ten goede komt. De tijdrovende Costaricaanse procedures nemen wij echter voor lief aangezien we als bestuur juridische zekerheid en zorgvuldigheid echter voorop stellen. Doordat wij mochten delen in de opbrengst van de jaarmarkt van de Emmaus Regenboog in Wageningen, hebben wij ons resultaat in 2011 echter op peil kunnen houden. Wij ontvingen een gift van maar liefst € 7.955,98, waarvoor zeer veel dank!

Lasten

Wij verwachten de aankoop van “El Cerrito” in 2012 af te wikkelen. Tot die tijd reserveren wij samenhangende baten en lasten op de balans, reden waarom de “lasten ten behoeve van de doelstelling” dalen in lijn met onze inkomsten. Het bedrag bestaat nu merendeels uit beheerkosten voor terreinen van jaarlijks bijna € 4.000. Het restant bestaat uit reis- en verblijfkosten.
De algemene lasten liggen in lijn met 2010. Zij bestaan voor grotendeels (€ 1.578) uit koersverschillen, doordat de euro is gedaald ten opzichte van de dollar. Verder omvatten de algemene lasten administratie en verantwoordingskosten (€ 1.169, tegen € 1.281 in 2010) betreffen uitgaven voor de accountant, het Keurmerk Goede Doelen en aanschaf van een boekhoudpakket. Bestuurs­kosten (€ 510), promotiekosten (€ 625) en overige bankkosten (€ 201) maken het plaatje compleet.

El Cerríto

Voor El Cerríto hebben wij oorspronkelijk een aankoopbedrag opgenomen van € 75.165. Van dit bedrag hebben wij reeds € 5.907 voldaan voor uitgaven die met de aankoop en inschrijving in het lokale kadaster samenhangen. Het gaat om uitgaven voor onder meer het opmeten van het land en juridische kosten. Deze uitgaven worden door Oasebos betaald en in mindering gebracht op de te betalen aankoopprijs aan de eigenaar. In de jaarrekening is wegens wisselkoersverschillen een betaalbaar bedrag van € 71.013 vermeld (en dus geen € 69.258).
Inmiddels zijn we zover dat we met de opgebouwde bestemmingsreserve van € 57.747 en een liquiditeit die de € 60.000 overstijgt bijna 85% van het benodigde geld voor de aankoop van El Cerríto bijeen hebben verzameld, met dank aan onze donateurs, sponsoren en participanten. Wij hebben goede hoop de aankoop van dit schitterende gebied in 2012 te finaliseren.

Overige financiële kengetallen

Exploitatie 2011 Exploitatie 2011
Euro’s %
Particulieren 1.517 8,6
Bedrijven 8.706 49,1
Overheid (Costa Rica) 6.670 37,7
Overige herkomst (financiële) baten      808   4,6
Som der baten 17.701 100
Waarvan: top 3 donateurs 8.706 49,2
Aantallen
Unieke donateurs (incl. participanten) 20 95,4
Organisaties en personen die geld ontvangen in het kader van de doelstelling 4 -
FTE’s 0 -
Vrijwilligers 10 -

 

Het aantal organisaties en personen dat geld ontvangt in het kader van de doelstelling, beheer en aankoop van bossen, is beperkt en bedraagt vier. De groep donateurs en participanten die ons steunt is echter ook klein, zeker in vergelijking met 2010 toen het er 30 waren. Daarnaast is het aantal donaties sterk geconcentreerd bij de top 3. Wij schrijven momenteel aan een plan om deze groep uit te breiden en komen hierop terug in het verslag 2012.

Emanuel da Costa, penningmeester