Toelichting op de cijfers 2011

Toelichting op balans en staat van baten en lasten 2011

Algemeen

Activiteiten

Oasebos is een kleine Nederlandse stichting die in 2004 werd opgericht. Samen met participanten, donateurs en anderen (zoals sponsors en vrijwilligers) zet zij zich in om natuurlijk bos, dat zonder menselijke invloed tot ontwikkeling is gekomen, aan te kopen en te beheren en daarmee duurzaam te beschermen met als doel reservaatvorming.

Oasebos probeert in te grijpen als bossen gekapt dreigen te worden. Zo wordt voorkomen dat de natuur achteraf hersteld moet worden. Natuur herstellen is een ingewikkeld proces en leidt nooit tot de oorspronkelijke natuurwaarden. Het werkgebied van de stichting is in principe geheel Latijns Amerika, maar de focus ligt op Costa Rica.
Stichting Oasebos heeft ultimo 2011 geen werknemers in dienst (2010: 0) en kent uitsluitend onbezoldigde bestuurders.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar het volledige jaarverslag dat u kunt downloaden.

Het bestuur van de Stichting Oasebos keurt op 11 mei 2012 dit jaarverslag goed en verleent de penningmeester d├ęcharge.