Beleidsplan

1.  Inleiding

Al decennia lang wordt door allerlei natuurbeschermingsorganisaties gesproken over het stelselmatig verdwijnen van het tropische regenwoud en de nadelige gevolgen die dit heeft voor het biologische evenwicht, in de tropen maar uiteindelijk ook voor de gehele wereld. Maar nog steeds is ontbossing van de tropen aan de orde van de dag. De balans tussen economische  en ecologische belangen slaat nog te vaak uit in het voordeel van korte termijn economische exploitatie van gronden die voorheen regenwoud waren. De weg van informeren en mobiliseren van de publieke opinie blijkt matig succesvol en het biologisch evenwicht in de wereld wordt steeds ernstiger verstoord.

Oasebos doorbreekt deze negatieve spiraal door hectaren grond aan te kopen, ze te bestempelen tot tropisch regenwoud en te borgen dat de gebieden ongemoeid blijven.

Met dit beleidsplan legt het bestuur van Stichting Oasebos (in de rest van dit beleidsplan aangeduid met Oasebos) het actuele beleid vast voor 2016 – 2020. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 december 2016. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

 

2.  Missie en visie

2.1.  Missie

Oasebos draagt actief en effectief bij aan herstel van het biologische evenwicht in Centraal‑ en Zuid‑Amerika door tropisch regenwoud aan te kopen en het bezit te beschermen. Ook kan Oasebos dat doen door cultuurgrond aan de natuur terug te geven. Zo beschermt Oasebos de natuur, zowel flora als fauna.

2.2.  Visie

De visie voor de periode 2016 – 2020 bestaat uit de volgende punten:

 1. Met betrekking tot de aankoop van gebieden:
  • Oasebos streeft ernaar gebieden met grote natuurwaarde te beschermen in Centraal- en Zuid‑Amerika. Dit doet zij door het aankopen en in bezit houden van gebieden die een zo groot mogelijke impact hebben op de bescherming van flora en fauna. Dit doet zij vooralsnog alleen in Costa Rica en de beschreven activiteiten in dit beleidsplan zijn dan ook op Costa Rica gericht. Oasebos kiest in deze planperiode primair voor Costa Rica, omdat juist dit land doelgericht werkt aan verduurzaming van zijn samenleving en de initiatieven als die van Oasebos ondersteunt.
  • Binnen Costa Rica zullen de gebieden bij voorkeur worden aangekocht in het Maquenquegebied (noord-midden Costa Rica) waar Stichting Oasebos reeds twee gebieden aangekocht heeft (Copalchi en El Cerrito).
  • De aankopen bestaan veelal uit gronden met primair regenwoud, maar kunnen ook andere gronden betreffen die direct of indirect significant bijdragen aan hiervoor genoemd doel. Bijv. secundair regenwoud, landbouwgronden of specifieke kleinere oppervlakten met slechts één of enkele bomen die een leefplek vormen voor bijzondere fauna.
  • Daarnaast tracht Oasebos zoveel mogelijk kleine stukken land aaneen te smeden tot grote natuurgebieden, alleen en/of met medewerking van andere nationale, internationale, non‑gouvernementele en gouvernementele natuurbeschermingsorganisaties.
  • Om impact te hebben streeft Oasebos ernaar om het aantal hectaren in bezit te verveelvoudigen. Als richting voor de ambitie en aanjager voor haar activiteiten, gaat Oasebos uit van 2.000 – 20.000 hectare in 2025. Dit betreft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 1. Met betrekking tot beheer:
  • Het beheer van de afgelopen jaren, zowel het beleid als de uitvoering daarvan, wordt ongewijzigd voortgezet. Dit betekent:
  • De te beschermen gebieden worden beheerd als natuurreservaat. Het beheer is erop gericht de biodiversiteit te behouden dan wel te vergroten.
  • De gebieden worden duurzaam beheerd door een lokale organisatie, aangestuurd door het bestuur vanuit Nederland.
 2. Samenwerking met derden wordt als essentieel gezien om maximaal resultaat te halen met de beschikbare middelen. Deze samenwerking wil Oasebos daarom uitbouwen en structureel vormgeven.
 3. Oasebos is een ANBI-stichting en is erkend door het CBF. Deze status wil Oasebos behouden.
 4. Oasebos heeft met haar activiteiten geen winstoogmerk.
 5. In al haar handelen streeft Oasebos naar maximale transparantie.
 6. Oasebos wil tegen minimale kosten maximale binding creëren tussen sponsoren en de met hun gelden beschermde doelen. Zo worden de verkregen gelden zo veel mogelijk gebruikt voor het hoofddoel van de stichting: aankoop van gebieden ter bescherming van flora en fauna.

3.  Strategie

Om de in de visie genoemde doelen te halen, worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. Deze activiteiten zijn te verdelen in de volgende speerpunten:

 1. Intensivering fondsenwerving (paragraaf 3.1)
 2. Beleidsformulering voor het verwerven van gebieden (paragraaf 3.2)
 3. Samenwerking met derden (paragraaf 3.3)
 4. Ontwikkelen algemene marketing- en communicatiestrategie voor het werven en vervolgens binden van sponsoren en donateurs. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor de intensivering van de fondsenwerving
 5. Informatievergaring over de rijkdom van de gebieden en daarbij samenwerking zoeken met andere partijen die lokaal actief zijn. Dit is van belang voor zowel de selectie van te verwerven gebieden als voor het volgen van het stand van de flora en fauna na aankoop

De eerste drie speerpunten staan in de hierna volgende paragrafen 3.1 tot en met 3.3 nader toegelicht.

Alle genoemde speerpunten worden uitgewerkt in concrete activiteiten en, samen met de overige uit te voeren activiteiten, opgenomen in een activiteitenplan 2016 – 2020. Dit plan vormt de concrete basis voor de activiteiten van Oasebos in deze planperiode.

N.b. Zoals in de visie aangegeven streeft Oasebos ernaar – als aanjager voor haar activiteiten (inspanningsverplichting) – in 2025 gegroeid te zijn naar 2.000 – 20.000 hectare aan bezit. Op basis van evaluatie van de te ondernemen acties zal Oasebos vaststellen in hoeverre deze ambitie haalbaar is. Dit kan leiden tot bijstelling van de ambitie of juist ontwikkeling van aanvullende activiteiten.

3.1.  Intensivering fondsenwerving

Kern van het beleid voor fondsenwerving voor de komende planperiode is:

 • Behoud van de huidige fondsenwerving bij particulieren
 • Ontwikkelen fondsenwerving in de zakelijke markt
 • Ontwikkelen fondsenwerving bij fondsen, stichtingen, family offices en ‘charity desks’[1]

3.1.1.     Particulieren

Doel

€ 5.000 – € 10.000 per jaar of 5-10 hectare per jaar. Dit komt globaal overeen met wat de afgelopen jaren gerealiseerd is. De gelden kunnen verkregen worden via sponsoring en donaties, maar ook via alternatieve geldstromen zoals schenkingen en legaten.

Hoofdactiviteiten

 1. Optimaliseren communicatie
  • Website en nieuwsbrieven moderniseren
  • Actieve inzet Google Adwords
  • Actief zijn op sociale media: LinkedIn, Facebook

3.1.2.     Zakelijke markt

Doel

De doelstelling voor de zakelijke markt wordt niet gekwantificeerd, zolang nog onvoldoende duidelijk is hoeveel gelden de hieronder gedefinieerde activiteiten gaan opbrengen. Maar wel geldt dat Oasebos de beoogde zeer sterke groei van het aantal hectaren wil realiseren met middelen uit dit marktsegment en uit het in 3.1.3. beschreven marktsegment.

Hoofdactiviteiten

 1. Bepalen propositie en distributiewijze. Mede op experimentele wijze bepalen en vervolgens aanscherpen (via hieronder genoemde bezoeken en overleg)
 2. Selectie maken van te benaderen bedrijven
 3. 10-20 bedrijfsbezoeken per jaar
 4. Overleg met MVO Nederland
 5. Overleg met mensen met een netwerk op het vlak van ‘duurzaamheid en bedrijven’
 6. Optimaliseren communicatie
  • Bepalen pitch en standaardpresentatie (de ’10 sheets van Oasebos’)
  • Jaarverslag gericht op zakelijke markt
  • Beleidsplan gericht op zakelijke markt
  • Gemoderniseerde website die zich ook op deze doelgroep richt
  • Communicatieplan (wel/geen nieuwsbrieven, sociale media, etc.)

3.1.3.     Fondsen, stichtingen, family offices en charity desks

Doel

De doelstelling voor dit marktsegment wordt niet gekwantificeerd, zolang nog onvoldoende duidelijk is hoeveel gelden de hieronder gedefinieerde activiteiten gaan opbrengen. Maar wel geldt dat Oasebos de beoogde zeer sterke groei van het aantal hectaren wil realiseren met middelen uit dit marktsegment en uit het in 3.1.2. beschreven marktsegment.

Hoofdactiviteiten

 1. Bepalen propositie en distributiewijze. Mede op experimentele wijze bepalen en vervolgens aanscherpen (via hieronder genoemde bezoeken)
 2. Bepalen overzicht van fondsen, stichtingen, family offices en charity desks en het maken hieruit van een selectie (top 10)
 3. 1-3 bezoeken per jaar
 4. Optimaliseren communicatie (zie marktsegment ‘zakelijke markt’)

3.2.  Beleidsformulering voor verwerven van gebieden

Doel

 • Verwerving gebieden die overeenkomen met het in de visie geformuleerde beleid.
 • Verwerving strategische posities in het Maquenquegebied.

Hoofdactiviteiten

 1. Overleg met lokale contacten en stakeholders
 2. Herijken criteria voor te verwerven gebieden en het maken van een selectie daaruit
 3. Aankopen gebieden op basis van deze selectie met verkregen gelden. Voor elk aangekocht gebied expliciet de argumentatie aangeven waaronder de te beschermen natuurwaarden

In deze planperiode willen we de voor aankoop benodigde financiering op twee manieren organiseren:

 1. Vóóraf een financiering realiseren of als Oasebos zelf ‘sparen’ en daarna pas aankopen.
 2. De aankoop contractueel vastleggen onder voorbehoud van financiering, en daarná het benodigd kapitaal verzamelen met sponsoren, donaties of anderszins.

3.3.  Samenwerking met derden

Samenwerking acht Oasebos essentieel. Samenwerking met derden wil zij op de volgende onderwerpen continueren / ontwikkelen / uitbreiden / structureel inrichten:

 • Onderzoek naar de staat van de flora en fauna in de gebieden
 • Beheer van de gebieden
 • Wettelijke vertegenwoordiging in de gebieden
 • Aankopen van gebieden
 • Verwerving jaarlijkse CO2-vergoeding voor instandhouding van de verworven gebieden (via overeenkomst met de overheidsorganisatie Fonafifo)
 • Marketing en communicatie

Vooralsnog zal Oasebos de samenwerking met name richten op het Maquenquegebied.

Doel

 1. Versterken propositie
 2. Vergroten impact
 3. Waarborgen continuïteit

Hoofdactiviteiten

 1. Evalueren huidige samenwerkingsverbanden en bepalen verbeterpunten
 2. Inventariseren mogelijke nieuwe partners
 3. Bepalen op welke onderwerpen samenwerking mogelijk is
 4. Bepalen vorm van samenwerking (formeel /informeel)
 5. (Verbeterde) samenwerking structureel invulling geven in de uitvoering

4.  Financiën

Bronnen van inkomsten voor Oasebos zijn:

 1. Financiële bijdragen door middel van:
  • De uitgifte van participaties en donaties
  • Bijdragen afkomstig van particulieren, bedrijven, organisaties
 2. Subsidie van de Costa Ricaanse overheid
  Vanuit de CO2-compensatiegelden die de Costa Ricaanse overheid ontvangt, worden via de organisatie Fonafifo (Fundacion Nacional de Financiamento Forestal) subsidies verstrekt aan bezitters van gebieden. Dit op basis van een waardering van de natuurwaarde van die gebieden. Oasebos dient daarvoor elke vijf jaar een aanvraag in voor haar gebieden.

Uitgangspunten voor het financieel beleid van Oasebos zijn:

 • Een zo groot mogelijke transparantie in uitgaven en inkomsten, zichtbaar in een jaarlijkse begroting en een jaarverslag – jaarrekening. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
 • Het bestuur streeft naar een zo hoog mogelijke directe bijdrage vanuit de ontvangen gelden aan de doelstellingen van Oasebos.
 • Streven is de beheerkosten voor de verworven gebieden te financieren vanuit de ontvangen subsidies van Fonafifo.
 • Bestuursleden krijgen geen financiële vergoeding voor hun bestuursactiviteiten, anders dan een onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten. Elke (schijn) van belangenverstrengeling wordt voorkomen dan wel tegengegaan.
 • De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant en na controle opgenomen op de website van Oasebos.

[1] Charity desks zijn speciale afdelingen binnen financiële instellingen die zich richten op vermogende particulieren die via maatwerk een deel van hun vermogen willen besteden aan goede doelen.

Beleidsplan

1.  Inleiding

Al decennia lang wordt door allerlei natuurbeschermingsorganisaties gesproken over het stelselmatig verdwijnen van het tropische regenwoud en de nadelige gevolgen die dit heeft voor het biologische evenwicht, in de tropen maar uiteindelijk ook voor de gehele wereld. Maar nog steeds is ontbossing van de tropen aan de orde van de dag. De balans tussen economische  en ecologische belangen slaat nog te vaak uit in het voordeel van korte termijn economische exploitatie van gronden die voorheen regenwoud waren. De weg van informeren en mobiliseren van de publieke opinie blijkt matig succesvol en het biologisch evenwicht in de wereld wordt steeds ernstiger verstoord.

Oasebos doorbreekt deze negatieve spiraal door hectaren grond aan te kopen, ze te bestempelen tot tropisch regenwoud en te borgen dat de gebieden ongemoeid blijven.

Met dit beleidsplan legt het bestuur van Stichting Oasebos (in de rest van dit beleidsplan aangeduid met Oasebos) het actuele beleid vast voor 2016 – 2020. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 december 2016. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

 

2.  Missie en visie

2.1.  Missie

Oasebos draagt actief en effectief bij aan herstel van het biologische evenwicht in Centraal‑ en Zuid‑Amerika door tropisch regenwoud aan te kopen en het bezit te beschermen. Ook kan Oasebos dat doen door cultuurgrond aan de natuur terug te geven. Zo beschermt Oasebos de natuur, zowel flora als fauna.

2.2.  Visie

De visie voor de periode 2016 – 2020 bestaat uit de volgende punten:

 1. Met betrekking tot de aankoop van gebieden:
  • Oasebos streeft ernaar gebieden met grote natuurwaarde te beschermen in Centraal- en Zuid‑Amerika. Dit doet zij door het aankopen en in bezit houden van gebieden die een zo groot mogelijke impact hebben op de bescherming van flora en fauna. Dit doet zij vooralsnog alleen in Costa Rica en de beschreven activiteiten in dit beleidsplan zijn dan ook op Costa Rica gericht. Oasebos kiest in deze planperiode primair voor Costa Rica, omdat juist dit land doelgericht werkt aan verduurzaming van zijn samenleving en de initiatieven als die van Oasebos ondersteunt.
  • Binnen Costa Rica zullen de gebieden bij voorkeur worden aangekocht in het Maquenquegebied (noord-midden Costa Rica) waar Stichting Oasebos reeds twee gebieden aangekocht heeft (Copalchi en El Cerrito).
  • De aankopen bestaan veelal uit gronden met primair regenwoud, maar kunnen ook andere gronden betreffen die direct of indirect significant bijdragen aan hiervoor genoemd doel. Bijv. secundair regenwoud, landbouwgronden of specifieke kleinere oppervlakten met slechts één of enkele bomen die een leefplek vormen voor bijzondere fauna.
  • Daarnaast tracht Oasebos zoveel mogelijk kleine stukken land aaneen te smeden tot grote natuurgebieden, alleen en/of met medewerking van andere nationale, internationale, non‑gouvernementele en gouvernementele natuurbeschermingsorganisaties.
  • Om impact te hebben streeft Oasebos ernaar om het aantal hectaren in bezit te verveelvoudigen. Als richting voor de ambitie en aanjager voor haar activiteiten, gaat Oasebos uit van 2.000 – 20.000 hectare in 2025. Dit betreft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 1. Met betrekking tot beheer:
  • Het beheer van de afgelopen jaren, zowel het beleid als de uitvoering daarvan, wordt ongewijzigd voortgezet. Dit betekent:
  • De te beschermen gebieden worden beheerd als natuurreservaat. Het beheer is erop gericht de biodiversiteit te behouden dan wel te vergroten.
  • De gebieden worden duurzaam beheerd door een lokale organisatie, aangestuurd door het bestuur vanuit Nederland.
 2. Samenwerking met derden wordt als essentieel gezien om maximaal resultaat te halen met de beschikbare middelen. Deze samenwerking wil Oasebos daarom uitbouwen en structureel vormgeven.
 3. Oasebos is een ANBI-stichting en is erkend door het CBF. Deze status wil Oasebos behouden.
 4. Oasebos heeft met haar activiteiten geen winstoogmerk.
 5. In al haar handelen streeft Oasebos naar maximale transparantie.
 6. Oasebos wil tegen minimale kosten maximale binding creëren tussen sponsoren en de met hun gelden beschermde doelen. Zo worden de verkregen gelden zo veel mogelijk gebruikt voor het hoofddoel van de stichting: aankoop van gebieden ter bescherming van flora en fauna.

3.  Strategie

Om de in de visie genoemde doelen te halen, worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. Deze activiteiten zijn te verdelen in de volgende speerpunten:

 1. Intensivering fondsenwerving (paragraaf 3.1)
 2. Beleidsformulering voor het verwerven van gebieden (paragraaf 3.2)
 3. Samenwerking met derden (paragraaf 3.3)
 4. Ontwikkelen algemene marketing- en communicatiestrategie voor het werven en vervolgens binden van sponsoren en donateurs. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor de intensivering van de fondsenwerving
 5. Informatievergaring over de rijkdom van de gebieden en daarbij samenwerking zoeken met andere partijen die lokaal actief zijn. Dit is van belang voor zowel de selectie van te verwerven gebieden als voor het volgen van het stand van de flora en fauna na aankoop

De eerste drie speerpunten staan in de hierna volgende paragrafen 3.1 tot en met 3.3 nader toegelicht.

Alle genoemde speerpunten worden uitgewerkt in concrete activiteiten en, samen met de overige uit te voeren activiteiten, opgenomen in een activiteitenplan 2016 – 2020. Dit plan vormt de concrete basis voor de activiteiten van Oasebos in deze planperiode.

N.b. Zoals in de visie aangegeven streeft Oasebos ernaar – als aanjager voor haar activiteiten (inspanningsverplichting) – in 2025 gegroeid te zijn naar 2.000 – 20.000 hectare aan bezit. Op basis van evaluatie van de te ondernemen acties zal Oasebos vaststellen in hoeverre deze ambitie haalbaar is. Dit kan leiden tot bijstelling van de ambitie of juist ontwikkeling van aanvullende activiteiten.

3.1.  Intensivering fondsenwerving

Kern van het beleid voor fondsenwerving voor de komende planperiode is:

 • Behoud van de huidige fondsenwerving bij particulieren
 • Ontwikkelen fondsenwerving in de zakelijke markt
 • Ontwikkelen fondsenwerving bij fondsen, stichtingen, family offices en ‘charity desks’[1]

3.1.1.     Particulieren

Doel

€ 5.000 – € 10.000 per jaar of 5-10 hectare per jaar. Dit komt globaal overeen met wat de afgelopen jaren gerealiseerd is. De gelden kunnen verkregen worden via sponsoring en donaties, maar ook via alternatieve geldstromen zoals schenkingen en legaten.

Hoofdactiviteiten

 1. Optimaliseren communicatie
  • Website en nieuwsbrieven moderniseren
  • Actieve inzet Google Adwords
  • Actief zijn op sociale media: LinkedIn, Facebook

3.1.2.     Zakelijke markt

Doel

De doelstelling voor de zakelijke markt wordt niet gekwantificeerd, zolang nog onvoldoende duidelijk is hoeveel gelden de hieronder gedefinieerde activiteiten gaan opbrengen. Maar wel geldt dat Oasebos de beoogde zeer sterke groei van het aantal hectaren wil realiseren met middelen uit dit marktsegment en uit het in 3.1.3. beschreven marktsegment.

Hoofdactiviteiten

 1. Bepalen propositie en distributiewijze. Mede op experimentele wijze bepalen en vervolgens aanscherpen (via hieronder genoemde bezoeken en overleg)
 2. Selectie maken van te benaderen bedrijven
 3. 10-20 bedrijfsbezoeken per jaar
 4. Overleg met MVO Nederland
 5. Overleg met mensen met een netwerk op het vlak van ‘duurzaamheid en bedrijven’
 6. Optimaliseren communicatie
  • Bepalen pitch en standaardpresentatie (de ’10 sheets van Oasebos’)
  • Jaarverslag gericht op zakelijke markt
  • Beleidsplan gericht op zakelijke markt
  • Gemoderniseerde website die zich ook op deze doelgroep richt
  • Communicatieplan (wel/geen nieuwsbrieven, sociale media, etc.)

3.1.3.     Fondsen, stichtingen, family offices en charity desks

Doel

De doelstelling voor dit marktsegment wordt niet gekwantificeerd, zolang nog onvoldoende duidelijk is hoeveel gelden de hieronder gedefinieerde activiteiten gaan opbrengen. Maar wel geldt dat Oasebos de beoogde zeer sterke groei van het aantal hectaren wil realiseren met middelen uit dit marktsegment en uit het in 3.1.2. beschreven marktsegment.

Hoofdactiviteiten

 1. Bepalen propositie en distributiewijze. Mede op experimentele wijze bepalen en vervolgens aanscherpen (via hieronder genoemde bezoeken)
 2. Bepalen overzicht van fondsen, stichtingen, family offices en charity desks en het maken hieruit van een selectie (top 10)
 3. 1-3 bezoeken per jaar
 4. Optimaliseren communicatie (zie marktsegment ‘zakelijke markt’)

3.2.  Beleidsformulering voor verwerven van gebieden

Doel

 • Verwerving gebieden die overeenkomen met het in de visie geformuleerde beleid.
 • Verwerving strategische posities in het Maquenquegebied.

Hoofdactiviteiten

 1. Overleg met lokale contacten en stakeholders
 2. Herijken criteria voor te verwerven gebieden en het maken van een selectie daaruit
 3. Aankopen gebieden op basis van deze selectie met verkregen gelden. Voor elk aangekocht gebied expliciet de argumentatie aangeven waaronder de te beschermen natuurwaarden

In deze planperiode willen we de voor aankoop benodigde financiering op twee manieren organiseren:

 1. Vóóraf een financiering realiseren of als Oasebos zelf ‘sparen’ en daarna pas aankopen.
 2. De aankoop contractueel vastleggen onder voorbehoud van financiering, en daarná het benodigd kapitaal verzamelen met sponsoren, donaties of anderszins.

3.3.  Samenwerking met derden

Samenwerking acht Oasebos essentieel. Samenwerking met derden wil zij op de volgende onderwerpen continueren / ontwikkelen / uitbreiden / structureel inrichten:

 • Onderzoek naar de staat van de flora en fauna in de gebieden
 • Beheer van de gebieden
 • Wettelijke vertegenwoordiging in de gebieden
 • Aankopen van gebieden
 • Verwerving jaarlijkse CO2-vergoeding voor instandhouding van de verworven gebieden (via overeenkomst met de overheidsorganisatie Fonafifo)
 • Marketing en communicatie

Vooralsnog zal Oasebos de samenwerking met name richten op het Maquenquegebied.

Doel

 1. Versterken propositie
 2. Vergroten impact
 3. Waarborgen continuïteit

Hoofdactiviteiten

 1. Evalueren huidige samenwerkingsverbanden en bepalen verbeterpunten
 2. Inventariseren mogelijke nieuwe partners
 3. Bepalen op welke onderwerpen samenwerking mogelijk is
 4. Bepalen vorm van samenwerking (formeel /informeel)
 5. (Verbeterde) samenwerking structureel invulling geven in de uitvoering

4.  Financiën

Bronnen van inkomsten voor Oasebos zijn:

 1. Financiële bijdragen door middel van:
  • De uitgifte van participaties en donaties
  • Bijdragen afkomstig van particulieren, bedrijven, organisaties
 2. Subsidie van de Costa Ricaanse overheid
  Vanuit de CO2-compensatiegelden die de Costa Ricaanse overheid ontvangt, worden via de organisatie Fonafifo (Fundacion Nacional de Financiamento Forestal) subsidies verstrekt aan bezitters van gebieden. Dit op basis van een waardering van de natuurwaarde van die gebieden. Oasebos dient daarvoor elke vijf jaar een aanvraag in voor haar gebieden.

Uitgangspunten voor het financieel beleid van Oasebos zijn:

 • Een zo groot mogelijke transparantie in uitgaven en inkomsten, zichtbaar in een jaarlijkse begroting en een jaarverslag – jaarrekening. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
 • Het bestuur streeft naar een zo hoog mogelijke directe bijdrage vanuit de ontvangen gelden aan de doelstellingen van Oasebos.
 • Streven is de beheerkosten voor de verworven gebieden te financieren vanuit de ontvangen subsidies van Fonafifo.
 • Bestuursleden krijgen geen financiële vergoeding voor hun bestuursactiviteiten, anders dan een onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten. Elke (schijn) van belangenverstrengeling wordt voorkomen dan wel tegengegaan.
 • De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant en na controle opgenomen op de website van Oasebos.

[1] Charity desks zijn speciale afdelingen binnen financiële instellingen die zich richten op vermogende particulieren die via maatwerk een deel van hun vermogen willen besteden aan goede doelen.