Dit verslag schetst een beeld van de maandelijkse bezoeken aan de gebieden Copalchí en El Cerrito tussen januari en juni van 2020. Deze bezoeken zijn uitgevoerd in het kader van het samenwerkingsverband tussen de stichtingen Centro Científico en Oasebos. De bezoeken zijn uitgevoerd door een expert uit het veld Ulises Alemán, onder leiding van Alexander Gonzáles van het programma Corredores Biológicos del Centro Científico Tropical.

In het eerste semester van dit jaar zijn er 14 gemonitorde observaties uitgevoerd in de gebieden Copalchí en El Cerrito die deel uitmaken van het regenwoud Caño Cureñita. Er werden bijzondere dier- en boomsoorten geregistreerd en de status van het bos werd geëvalueerd.

Patrouille activiteiten

Er zijn maandelijkse patrouilles uitgevoerd in de gebieden Copalchí en El Cerrito. Bovendien zijn er in de maanden januari en februari bezoeken gebracht aan het terrein van Caño Cureñita voor de mogelijke aankoop omwille het convenant tussen CCT en Oasebos. Op de draslanden en bosgebieden van Copalchí zijn patrouilles uitgevoerd. In El Cerrito strekken de patrouilles zich uit tussen de noord- tot oostgrens van dit gebied; het moerasgebied van Caño Negro.

Bijzondere diersoorten en boomsoorten

Tijdens de maandelijkse bezoeken zijn er in totaal 7 vogelsoorten en 3 verschillende zoogdieren waargenomen;

  • Maar liefst 3 van de 4 aanwezige apensoorten van Costa Rica, waaronder groepen van 9 slingerapen.
  • In beide gebieden sporen van de tapir.
  • Onder de groepen vogelsoorten 6 buffons ara’s en 4 geelvleugelara’s.

Op het terrein van Caño Cureñita werden ook sporen van de tapir ontdekt, buffon ara’s gespot en de gaspar vis (Atractosteus tropicus) gezien.

Er zijn 8 boomsoorten aangetroffen; 5 soorten in het gebied van Copalchí en 3 soorten in het gebied van El Cerrito. Tijdens de bezoeken aan het terrein van Caño Cureñita zijn er belangrijke soorten ontdekt met vruchten voor de buffon ara zoals de amandelboom (Dipteryx Panamensis) en de títor (Sacoglottis trichogyne).

Onderhoud van de gebieden

Op de volgende 3 onderdelen vindt het onderhoud van de gebieden plaats: paden of begrenzing van de gebieden, hekken en bebording.

Gebied paden/ begrenzing hekken bebording
Copalchí De paden bevinden zich in slechte staat en dienen vrijgemaakt te worden van begroeiing. De hekken verkeren in goede staat en hebben geen onderhoud nodig. De informatieborden zijn in goede staat en dienen enkel schoongemaakt te worden.
El Cerrito De paden bevinden zich in slechte staat en dienen vrijgemaakt te worden van begroeiing. Hier zijn geen hekken. Eén bord verkeert in slechte staat en dient vervangen te worden.
Het is raadzaam om op andere plekken in het gebied extra borden te plaatsen.

In de 2 bezoeken aan Caño Cureñita werd duidelijk dat de paden onderhoud nodig hebben en dat de hekken in zeer slechte staat verkeren. Het enige bord dat er staat verkeert ook in slechte staat.

Conclusies en aanbevelingen

De bijzondere diersoorten die zijn waargenomen tijdens de recente bezoeken aan de gebieden geven aan dat de conditie van bescherming in orde is. In de beheerde gebieden bevinden zich boomsoorten die aantrekkelijk zijn voor de houthandel, maar illegale houtkap is niet waargenomen.

Het belangrijkste werk wat nu te doen staat is het schoonmaken en vrijmaken van de paden die de gebieden begrenzen. Aanbevolen wordt om dit zo snel mogelijk te doen. Het plaatsen van extra borden wordt aanbevolen op verschillende plekken in het gebied El Cerrito.